Všeobecné podmínky

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY

letního dětského tábora, který pořádá:
Asociace TOM ČR, TOM 20405 Tlupa

1) Všeobecné podmínky se vztahují k přihlášce a pobytu dítěte na táboře v termínu 13.07.2023– 26.07.2024

  Vyplněním a odesláním elektronické přihlášky se rodiče nebo zákonní zástupci dítěte zavazují k povinnostem, které pro ně plynou z těchto všeobecných podmínek.
Předmětem smlouvy mezi provozovatelem tábora a rodičem (zákonným zástupcem) je rekreační pobyt dítěte na letním dětském táboře RZ pod Korunou v Božanově pořádaným provozovatelem.

  Objednavatel pobytu:  

  rodič nebo zákonný zástupce    (dále jen „Objednatel“)  

  Provozovatel pobytu:  

  Asociace TOM ČR, TOM 20405 Tlupa    (dále jen „Poskytovatel“)  

„Poskytovatel“ prohlašuje, že je oprávněn k provozování a pořádání dětského tábora.

2) Účastníkem dětského tábora se rozumí osoba

jejíž rekreační pobyt je podložen řádně vyplněnou a odeslanou elektronickou přihláškou na letní tábor a cena byla uhrazena v souladu s pokyny.
„Objednatel“ přebírá plnou odpovědnost za naplnění dojednaných smluvních podmínek.
Smluvní vztah mezi „Objednatelem“ a „Poskytovatelem“ vzniká a nabývá účinnosti okamžikem vyplněním a odesláním elektronické přihlášky která je součástí webové prezentace „Poskytovatele“.

3) Podmínkou přijetí účastníka na dětský tábor je:

„Objednavatelem“ podepsaná závazná přihláška, zaplacení táborového pobytu, předání požadované dokumentace účastníka tábora při odjezdu na tábor.
Pokud dojde v souvislosti s nepravdivými, či neúplnými údaji v dokumentaci ke zdravotnímu ohrožení účastníka tábora, či táborového kolektivu, vyplynou z toho pro rodiče právní i finanční důsledky.

4) Účastník dětského tábora je povinen:

dodržovat táborový řád, se kterým bude seznámen vedoucím tábora při zahájení tábora.
V případě nezvládnutelných kázeňských problémů s účastníkem tábora si „Poskytovatel“ vyhrazuje právo vyloučit jej z tábora a uplatnit příslušný stornovací poplatek (v takovém případě je zákonný zástupce povinen si dítě v táboře převzít do 24 hodin po telefonickém upozornění). V případě, že tak zákonný zástupce neučiní, odpovídá za škodu tímto způsobenou.

5) Cenové podmínky a způsob úhrady:

  „Poskytovatel“ má právo na zaplacení ceny tábora k datu uvedenému na faktuře vystavené na základě zaslané elektronické přihlášky. Nezaplacení ve stanoveném termínu a podle instrukcí prodávajícího lze posuzovat jako nedodržení smluvních podmínek „Poskytovatele“ a „Poskytovatel“ může jednostranně odstoupit od smlouvy.

6) „Objednatel“ má právo:

kdykoliv před začátkem táborového pobytu od smlouvy (závazné přihlášky) odstoupit. Na odstoupení od smlouvy se vztahují ustanovení všeobecných pokynů o storno poplatcích
Zrušení pobytu se provádí písemně (e-mailem) na adresu „Poskytovatele“ (tlupa@mujnejlepsitabor.cz) a je stornován ke dni, v němž byl e-mail doručen. Při odstoupení od smlouvy, při nenastoupení na tábor nebo v případě předčasného ukončení rekreačního pobytu je postupováno dle storno podmínek:

 
 

Výše storno poplatků:

  Odstoupení od smlouvy do 30. dubna:  
  poplatek 15% z celkové ceny pobytu
  Odstoupení od smlouvy od 01. května do 30. června:  
  poplatek 25% z celkové ceny pobytu
  Odstoupení od smlouvy od 01. července do nástupu
na tábor, ze zdravotních důvodů potvrzených lékařem:
  poplatek 30% z celkové ceny pobytu
  Odstoupení od smlouvy od 01. července do nástupu
na tábor:  
  poplatek 50% z celkové ceny pobytu
  Předčasné ukončení tábora ze zdravotních důvodů,
potvrzených lékařem:  
  poměrná část snížená o náklady pobytu
  Předčasné ukončení tábora bez lékařského potvrzení:  
  poplatek 100%
  Zrušení pobytu vlivem vyšší moci
(živelná katastrofa, rozhodnutí úřadů, apod.):  
  poplatek 33% z celkové ceny pobytu

  

   Stornovací poplatky budou odečítány od složené zálohy či zaplacené ceny. Pokud nebyla záloha či cena uhrazena, zavazuje se „Objednatel“ uhradit storno poplatek na základě výzvy nejpozději do 14 dnů.
Výše uvedené storno poplatky se vztahují i na zrušení, nenastoupení či ukončení pobytu z důvodu porušení táborového řádu.

 7) „Objednatel“ vyplněním a odesláním elektronické přihlášky na webových stránkách „Poskytovatelem“ stvrzuje, že se seznámil se všeobecnými podmínkami a souhlasí s nimi, poučí účastníka tábora přiměřeně k jeho věku o nutnosti tyto všeobecné podmínky respektovat, poučí účastníka tábora o následcích pro případ porušení těchto podmínek.

8) Souhlas

  „Objednatel“ vyplněním a odesláním elektronické přihlášky uděluje souhlas se zpracováním a uchováváním osobních údajů podle zákona 101/2000 Sb. v rozsahu, v jakém jsou uvedeny na přihlášce, a souhlas s využitím rodného čísla podle § 13c zákona 133/2000 Sb. pro účely účasti účastníka na táborovém pobytu. Správcem osobních údajů je Poskytovatel“. Údaje budou uchovávány po dobu ½ roku a budou použity výlučně za účelem účasti účastníka na táborovém pobytu. „Objednatel“ se tímto dle zákona poučuje, že poskytnutí osobních údajů je dobrovolné a že je oprávněn tento souhlas kdykoliv odvolat. Zároveň dává souhlas s použitím fotografií a videí pořízených v rámci tábora k prezentaci Poskytovatele“.

9) „Objednatel“ vyplněním a odesláním elektronické přihlášky potvrzuje, že jsou mu tyto podmínky známy, souhlasí s nimi a bez výhrad je přijímá.