Přihláška on-line …..

Kdy přihlášku vyplnit a odeslat? Nejraději ještě dnes. Čím dříve, tím výhodnější. Možnost uplatnění slev.

 
 


strana 3 ze 3

Poučení

V případě závažného porušení táborového řádu může být účastník tábora na základě rozhodnutí vedení tábora vyloučen. V takovém případě hradí rodiče účastníka, nebo jeho zákonný zástupce, veškeré náklady s ukončením pobytu spojené. Provozovatel tábora v tomto případě nevrací alikvotní část účastnického poplatku.
Všichni účastníci tábora jsou pojištěni pro případ úrazu. Nejsou pojištěni pro případ odcizení či ztrátu cenností. Provozovatel tábora neručí za ztráty a zničení cenností (drahé kovy, elektronika, hotovost, apod.), pokud nejsou odevzdány odpovědné osobě (vedoucí, hlavní vedoucí) do úschovy.

Prohlášení rodičů

Prohlašuji tímto a potvrzuji správnost uvedených údajů a jsem připraven/a na vyzvání zodpovědné osoby provozovatele správnost údajů doložit. Dávám tímto výslovně souhlas s tím, aby provozovatel tábora, jako správce, prostřednictvím svých organizačních jednotek, zpracoval v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, mé osobní údaje, prostřednictvím svých zpracovatelů, přičemž beru na vědomí, že takto určený zpracovatel, již nepodléhá mému dalšímu souhlasu. Správce může používat mé osobní údaje ke své činnosti v souladu se zákonem a dále v nutném rozsahu pro svou činnost. Souhlas uděluji na dobu neurčitou do odvolání tohoto souhlasu. Beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv odvolat a správce mé údaje do jednoho roku zlikviduje.
Jsou mi známy dispozice provozu tábora a uvedl/a jsem v této přihlášce veškeré závažné informace týkající se zdravotního stavu účastníka tábora. Případné změny, zjištěné po odevzdání této přihlášky, oznámím nejpozději před zahájením tábora. Současně prohlašuji, že vzhledem k charakteru tábora je telefonické spojení, uvedené v přihlášce platné, a že v případě závažných zdravotních problémů účastníka, nebo jeho vážných kázeňských přestupků, zajistím odvoz účastníka z tábora nejpozději do 24 hodin. Dále se tímto zavazuji uhradit veškeré případné škody na majetku provozovatele tábora, případně dalších účastníků tábora, které daný účastník úmyslně způsobil.
Beru na vědomí, že v průběhu tábora bbude prováděna obrazová dokumentace a souhlasím s případným zveřejněním fotografií a videí, pro reportážní a propagační účely související s činností pořádajícího oddílu.
Tato smlouva v elektronické podobě je závaznou smlouvou a slouží pro interní pracovní účely. Kopii této smlouvy a další potřebné dokumenty k táboru vám zašleme na výšeuvedený e-mail zákonného zástupce v dostatečném předstihu před táborem..